دروس غير حضوري

 

بسمه تعالي
قابل توجه دانشجويان رشته هاي آموزش ابتدايي و علوم تجربي مقطع کارشناسي ناپيوسته که فارغ التحصيل مراکز تربيت معلم و ضمن خدمت مي باشند.
 
دانشجويان فوق الذکر بايد هر يک از دروس تربيتي زير را که در دوره تربيت معلم يا ضمن خدمت گذرانده اند را بصورت غير حضوري امتحان دهند.اين 6 درس شامل :
1-روانشناسي عمومي
2-روانشناسي تربيتي
3- اصول و فنون مشاوره
4-شناخت کودکان استثنايي
5-توليد و کاربرد مواد آموزشي
6-سنجش و اندازه گيري
مي باشد.
دانشجويان علوم تجربي بايد به جاي  درس شناخت کودکان استثنايي درس روشها و فنون تدريس را امتحان دهند.
 
دانشجوياني که در مراکز تربيت معلم و يا ضمن خدمت هر يک از اين دروس را نگذرانيده اند بايد به صورت حضوري انتخاب واحد نمايند.
 
دانشجويان توجه فرمايند اگر درسي در يک ترم ارائه شود در ترمهاي اينده ارائه نخواهد شد.
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط