آخرین اخبار

انتخاب واحد

دروس غير حضوري


بیشتر
چارت دروس

رشته آموزش ابتدايي - کارشناسي ناپيوسته
 
رشته علوم تجربي - کارشناسي ناپيوسته
 
رشته علوم تربيتي- کارشناسي پيوسته صفحه 1 و 2
 
ترتيب دروس پيشنياز( رشته آموزش ابتدايي)
ترتيب دروس پيشنياز (رشته علوم تربيتي)


مدير گروه (تحصيلات تکميلي)

.......


مدير گروه (کارشناسي)

براتعلي قوامي


کارشناسان گروه

 احمد رضوان


اساتيد مدعو

بنايي مقدم

خاك سفيدي

 


تماس با گروه علوم تربيتي

کيلومتر 4 جاده قوچان - مشهد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
ساختمان علوم انساني، طبقه چهارم